دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-80 
3. بررسی جامع شادکامی سالمندان در شهر زاهدان

صفحه 23-34

میترا ملاشهری؛ رقیه نوری پورلیاولی؛ سیمین حسینیان؛ مصطفی علیخانی؛ آراس رسولی؛ حسین طباطبایی


4. نقش حمایت اجتماعی، بهزیستی معنوی و خودکارآمدی در پیش بینی بهزیستی ذهنی سالمندان

صفحه 35-48

علی فرهادی؛ سمیه برازنده چقایی؛ حسن مختارپور؛ خلیل کرمی؛ علی دارایی زاده


6. پیش بینی سالمندی موفق بر اساس راهبردهای مدیریت زندگی

صفحه 57-71

ماریا ای. آگیلار وفائی؛ حسن شاهی؛ محمد علی بشارت