دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-74 
2. اثربخشی آموزش تکنیک های شاد زیستن بر کاهش استرس زنان سالمند

صفحه 11-18

منا عزیزی؛ افسانه شهبازی راد؛ مژگان سعیدی؛ مارال حقیقی کرمانشاهی


3. اثربخشی شناختی- رفتار درمانگری بر وضعیت حافظه و خواب سالمندان

صفحه 19-30

زیبا برقی ایرانی؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ محمد جواد بگیان کوله مرز


5. اثربخشی امید درمانی بر افزایش شادکامی سالمندان

صفحه 41-47

الهام پروانه؛ کبری عزیزی؛ پروانه کریمی