دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 18، پاییز 1398 
1. انعطاف‌پذیری شناختی و حافظه در کهنسالی.

صفحه 180-191

الهام پرویزی؛ محترم نعمت طاوسی


2. اثربخشی حمایت خودمختاری و امیدواری تقویت شده بر یادگیری حرکتی زنان سالمند

صفحه 192-103

سیدمحمدرضا موسوی؛ اسماعیل صائمی؛ آرزو زندیه؛ رسول عابدان زاده


3. بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر امید به زندگی سالمندان

صفحه 104-116

جواد سید جعفری؛ مهناز جدی؛ ریحانه موسوی؛ عصمت حسینی؛ مسعود شکیب مهر