دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12، بهار 1397، صفحه 1-106 
1. ‌اثربخشی خنده درمانی بر امیدواری و شدت درد در سالمندان

صفحه 1-12

سید ولی اله موسوی؛ ماریانا محفلی؛ سجاد رضائی؛ شیما پورابوالقاسم حسینی