دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، پاییز 1396، صفحه 160-262 
1. مقایسه حافظه رویدادی و معنایی از جوانی تا سالمندی

صفحه 159-166

پروانه شهیدی؛ سیدمحمدحسین موسوی نسب؛ مسعود فضیلت پور


2. مدل ساختاری روابط بین معنویت با سلامت‌روان و اضطراب مرگ: نقش میانجی گری منبع کنترل و حمایت اجتماعی

صفحه 167-179

سمیرا حبیب اللهی؛ شیدا سوداگر؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ ناصر صبحی قراملکی