اثربخشی آموزش مثبت‌نگری بر بهزیستی ذهنی، فراهیجان مثبت و توانایی خودمدیریتی زنان سالمند

نویسنده

استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22126/jap.2019.1224

چکیده

سالمندان به دلایل مختلف از جمله کاهش عملکردهای جسمی از نظر روان‌شناختی افت می‌کنند، لذا لزوم مداخله با هدف بهبود بهزیستی ذهنی، فراهیجان مثبت و توانایی خودمدیریتی در آنان ضروری است. در نتیجه، این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش مثبت‌نگری بر بهزیستی ذهنی، فراهیجان مثبت و توانایی خودمدیریتی زنان سالمند انجام شد. پژوهش حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمون و شاهد بود. جامعه آماری پژوهش همه زنان سالمند سرای سالمندی کهریزک استان تهران در سال 1398 بودند که از میان آنان 60 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مساوی (هر گروه 30 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمون 8 جلسه 75 دقیقه‌ای آموزش مثبت‌نگری دریافت کرد و گروه شاهد آموزشی ندید. ابزارهای پژوهش پرسشنامه بهزیستی ذهنی، خرده‌مقیاس فراهیجان مثبت و مقیاس توانایی خودمدیریتی بودند. داده‌ها پس از ورود به نرم‌افزار SPSS نسخه بیست و دوم با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمون و شاهد از نظر بهزیستی ذهنی، فراهیجان مثبت و توانایی خودمدیریتی تفاوت معنی‌داری وجود داشت. به عبارت دیگر، آموزش مثبت‌نگری باعث افزایش بهزیستی ذهنی، فراهیجان مثبت و توانایی خودمدیریتی در زنان سالمند شد (001/0>P). بر اساس نتایج توصیه می‌گردد که مشاوران و روان‌شناسان سرای سالمندی برای بهبود بهزیستی ذهنی، فراهیجان مثبت و توانایی خودمدیریتی در سالمندان از روش آموزش مثبت‌نگری در کنار سایر روش‌ها استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Positivism Training on Subjective Well-being, Positive Meta-emotion and Self-management Ability of Elderly Women

نویسنده [English]

  • Parenaz Banisi
Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran