انعطاف‌پذیری شناختی و حافظه در کهنسالی.

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشیار دانشگاه آزاد واحد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تهران جنوب

10.22126/jap.2019.1222

چکیده

انعطاف‌پذیری شناختی به عنوان توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی و روانی در شرایط خطرناک است و با افزایش سن کاهش می‌یابد. به عبارتی سالمندان اغلب نقص در انعطاف‌پذیری شناختی را تجربه می‌کنند. انعطاف‌پذیری شناختی از اجزا عملکرد شناختی است و با دیگر جنبه‌های شناختی از جمله حافظه در ارتباط است، هدف این پژوهش نقش سن در انعطاف‌پذیری شناختی و حافظه است. بدین منظور انعطاف-پذیری شناختی و حافظه در میانسالان 40 تا 50 و کهنسالان60 تا 80 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای سیاهه انعطاف‌پذیری شناختی و سومین نسخه تجدید نظر شده مقیاس حافظه وکسلر نشان می‌دهد در متغیرهای پژوهش با افزایش سن میانگین نمره‌های متغیرهای مورد بررسی در گروه نمونه روند نزولی دارند، به طور کلی با افزایش سن میانگین انعطاف‌پذیری شناختی و حافظه کاهش یافته است. نتیجه‌ها نشان داد که بر‌اساس آزمون تحلیل واریانس چند‌متغیری بین گروه‌های مختلف همزمان با افزایش سن انعطاف‌پذیری شناختی و حافظه نیز کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive Flexibility and Memory in Old Age

نویسندگان [English]

  • Elham Parvizi 1
  • mohtaram nemat tavousi 2
1 Student Master of Personality Psychology, collegety of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Tehran South Branch
2 Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Tehran South Branch