اثربخشی تمرین مهارت های حرکتی به روش نقطه چالش بر انگیزش شرکت در فعالیت بدنی و افسردگی مردان سالمند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 خوارزمی

10.22126/jap.2019.1200

چکیده

به دلیل روند رو به رشد جمعیت سالمندان بهبود ویژگی‌های روان‌شناختی آن‌ها ازجمله انگیزش شرکت در فعالیت بدنی و افسردگی ضروری است. درنتیجه، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مهارت‌های حرکتی به روش نقطه چالش بر انگیزش شرکت در فعالیت بدنی و افسردگی مردان سالمند شهر همدان بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 28 سالمند (09/71 M=، 72/4SD=) به روش در دسترس از بین سالمندان شهر همدان بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به دو گروه 14 نفره آزمایش و کنترل به‌صورت تصادفی جای‌دهی شدند. ابزار مطالعه عبارت از پرسشنامه‌های انگیزش شرکت در فعالیت بدنی سالمندان بنام، بادامی و مشکلاتی و افسردگی بک بود. مداخله تمرینی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه یک‌ساعته برای گروه آزمایش اجرا شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد هر دو متغیر گروه آزمایش شامل انگیزش شرکت در فعالیت بدنی (001/0p <) و افسردگی (003/0P=) در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون پیشرفت معناداری داشته است. با توجه به نتایج مطالعه حاضر می‌توان نتیجه گرفت که فعالیت بدنی به‌صورت چالشی به‌واسطه تشویق فرد برای پیشرفت در تمرین و از بین بردن سختی تمرین متناسب با سطح مهارت بدنی و آمادگی روانی می‌تواند انگیزش فرد را برای فعالیت بدنی افزایش دهد و از این طریق از افسردگی فرد جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Motor Skill Training Using Challenge Point Method on Engagement in Physical Activity and Depression in Older Men

نویسندگان [English]

  • mehdi ebrahimi 1
  • BEHZAD MOHAMMADI ORANGI 2
  • rasoul yaali 2
  • mojtaba mohammadnejad 2
1 tehran
2 KHARAZMI
چکیده [English]

Due to the growing population of elderly people, their psychological characteristics, including the motivation to participate in physical activity and depression, are essential. The purpose of the present study was to investigate the effect of eight weeks of motor skills training Using Challenge Point Method on motivation on Engagement in Physical Activity and Depression in Older Men. The present study was a semi-experimental with design pre-test-post-test design with control group. 28 elderly (M = 71.09, SD = 4.72) were selected through voluntary and available methods among the elderly in Hamadan based on inclusion criteria and were randomly assigned to two groups of 14 experimental and control groups. The tools study was motivation on Engagement in Physical Activity and Beck Depression Inventory. Motor skills training were performed for eight weeks each week, three sessions per sessions one hour for the experimental group. Data were analyzed using covariance in spss. The results showed that all tow variables in the experimental group: motivation the (P = 0/000), depression (P = 0.03) in posttest were significantly better than the pre-test, but there was no significant improvement in the control group (05 / 0p>). Regarding the results of this study, it can be concluded that physical activity is challenged by encouraging one to progress in training and eliminating the difficulty of the exercise in proportion to the level of physical skill and mental fitness that can increase the person's motivation for physical activity. Prevent depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges practice
  • motivation
  • physical activity
  • Depression