دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه اثر‌بخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنویت‌درمانی بر احساس تنهایی سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22126/jap.2023.9245.1712

نویدا هادیان؛ پروانه قدسی؛ زهره صادقی افجه


اثربخشی نمایش درمانی بر شادکامی و امید به زندگی زنان سالمند ساکن در خانه سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22126/jap.2023.9323.1714

هوشنگ گراوند؛ زهرا محمدی


رابطه فعالیت‌های روزمره زندگی با پریشانی روان‌شناختی در سالمندان: نقش میانجی احساس تنهایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22126/jap.2023.9166.1708

ساره میرشکار؛ وحید احمدی؛ حدیث ولی زاده