کلیدواژه‌ها = احساس تنهایی
مقایسه اثر‌بخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنویت‌درمانی بر احساس تنهایی سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22126/jap.2023.9245.1712

نویدا هادیان؛ پروانه قدسی؛ زهره صادقی افجه


رابطه فعالیت‌های روزمره زندگی با پریشانی روان‌شناختی در سالمندان: نقش میانجی احساس تنهایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22126/jap.2023.9166.1708

ساره میرشکار؛ وحید احمدی؛ حدیث ولی زاده


اثربخشی معنادرمانی گروهی بر اضطراب مرگ، احساس تنهایی و معنای زندگی در زنان سالمند با ترس از ویروس کرونا

دوره 8، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 147-135

10.22126/jap.2022.7755.1622

روح انگیز اسمعیل پور دیلمقانی؛ امیر پناه علی؛ علی نقی اقدسی؛ علی خادمی


نقش چشم انداز زمان و تجربه درد در احساس تنهایی سالمندان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 53-64

10.22126/jap.2019.3872.1335

سجاد بشرپور؛ سعیده هدایت؛ جمال سوره


نقش سرمایه‌های روان‌شناختی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در پیش‌بینی احساس تنهایی سالمندان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 77-88

10.22126/jap.1970.1178

سعیده امینی؛ اکرم دهقانی چم پیری؛ اعظم صالحی؛ محمد سلطانی زاده


رابطه احساس تنهایی و منبع کنترل با ادراک تبعیض مرتبط با سن در سالمندان

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 225-233

اعظم فرح بیجاری؛ مهسا ملکی مجد؛ یوسف جلالی


واکاوی تجربیات زنان سالمند از احساس تنهایی : مطالعه ای پدیدار شناختی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 31-43

علی ایمان زاده؛ سریه علیپور


اثربخشی معنویت درمانی اسلامی بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان

دوره 2، شماره 3، آذر 1395، صفحه 177-186

زهرا دشت بزرگی؛ کریم سواری؛ سحر صفرزاده


احساس تنهایی در سالمندان: نقش مهارت های ارتباطی، حمایت اجتماعی و ناتوانی عملکردی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 113-103

فضل اله میردریکوند؛ هادی پناهی؛ نسرین السادات حسینی رمقانی


اثربخشی درمان وجودی بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ در سالمندان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 12-1

اسماعیل صدری دمیرچی؛ شکوفه رمضانی


اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی روانشناختی و احساس تنهایی زنان سالمند

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 71-61

مهوش صیادی سرینی؛ سید محسن حجت خواه؛ علیرضا رشیدی